شرایط مزایده

چکیده:

بطور خلاصه، در این نوشتار در خصوص مزایده چیست و شرایط مزایده و تشریفات مزایده که یکی از جنبه‌های حائز اهمیت در مزایده اموال و موضوعی مهم و یقیناً کاربردی می باشد، می پردازیم. همچنین در این مقاله، نحوه توقیف و شروع مزایده نیز مورد بررسی واقع می گردد.

مقدمه

همانطور که در ادامه نیز مفصلاً به آن می پردازیم. مزایده به معنی فروش اموال اعم از منقول و غیرمنقول به بالاترین قیمت پیشنهادی از جانب خریدار و پذیرش آن قیمت از جانب مرجع اجرایی می باشد. لذا، آگاهی از نحوه ارزیابی اموال و شرایط مزایده و تشریفات مزایده اهمیت بسزایی دارد. به همین دلیل، در این مقاله این مهم را گروه وکلای پیشگام به شما مخاطبان ارجمند ارائه می دهند.

مزایده چیست

مزایده چیست: مزایده در معنای لغوی و اصطلاحی به معنی فروش گذاشتن مال اعم از منقول و غیر منقول به بالاترین قیمت از قیمت پایه می باشد. که خریدار با رعایت شرایط مزایده و تشریفات و مقررات قانونی پیشنهاد می دهد. تعیین قیمت پایه بر دو حالت است، یا تعیین قیمت با توافق محکوم له و محکوم علیه صورت می گیرد . یا در صورت عدم توافق طرفین براساس کارشناسی نماینده رسمی دادگستری انجام می پذیرد.

بنابراین در پاسخ به مزایده چیست باید اینگونه بیان داشت که مزایده بر دو نوع است: ۱- مزایده حقوقی ۲- مزایده ثبتی

چگونگی ارزیابی مال معرفی شده به واحد اجرای احکام مدنی

پس از شناسایی اموال و معرفی آن به دادورز مربوطه و تقاضای محکوم له مبنی بر توقیف مال مورد مزایده، دادورز (مأمور اجرا) می بایستی در هنگام توقیف اموالی که معرفی می گردد، ارزیابی اموال را در دستور کار قرار دهد و در صورت برداری از اموال نتیجه این ارزیابی را قید نماید. همانطور که در بالا نیز ذکر گردید، این ارزیابی یا با توافق طرفین و یا با کارشناس رسمی دادگستری می باشد. در نهایت پس از ارزیابی اموال مورد مزایده، نتیجه به طرفین ابلاغ می گردد و از تاریخ ابلاغ نتیجه ارزیابی به محکوم له و محکوم علیه، سه روز مهلت جهت اعتراض به نتیجه ارزیابی را خواهند داشت.

تشریفات مزایده

اشخاص مجاز و غیر مجاز شرکت کننده در مزایده

الف) اشخاص مجاز شرکت کننده در مزایده:

۱- محکوم له که می تواند با پیشنهاد بالاترین قیمت مانند اشخاص دیگر در مزایده شرکت نماید.

۲- محکوم علیه یا صاحب مال نیز می تواند با پیشنهاد بالاترین قیمت و تأدیه آن به صورت نقدی مانع فروش آن گردد.

ب) اشخاص غیر مجاز شرکت کننده در مزایده:

ارزیاب، کارشناس رسمی دادگستری، مأمورین اجرا و سایر اشخاص دخیل در فروش اموال و هم چنین اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در امر خرید مال مورد مزایده مشارکت نمایند.

زمان و مکان انجام مزایده

بنابر قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه نسبت به زمان و مکان مزایده بین محکوم له و محکوم علیه توافق گردد، به نحوی که توافق صورت می گیرد اقدام می گردد. در غیر اینصورت، مأمور اجرا زمان و مکان مزایده را معین خواهد نمود. همچنین، باید خاطر نشان کرد مأمور اجرا می بایست در صورت عدم توافق محکوم له و محکوم علیه، با درنظر گرفتن حقوق محکوم علیه، مکانی را جهت انجام مزایده انتخاب نماید. مگر درصورتی که دولت یا شهرداری اقدام به تعیین مکانی خاص برای مزایده نماید. در خصوص زمان مزایده نیز، مأمور اجرا باید زمان مزایده را تعیین و طی آگهی مزایده آن را منتشر نماید. که فاصله انتشار این آگهی و روز مزایده نبایستی بیشتر از یک ماه و یا کمتر از ده روز باشد .

شرایط مزایده و رویدادها در اثنای جلسه مزایده

شرایط مزایده و تشریفات مزایده:

الف) نوبت اول مزایده

همانطور که بیان گردید مزایده گذاشتن اموال به قیمت پایه آغاز می گردد. و هر شخصی که بالاترین قیمت از قیمت پایه را پیشنهاد دهد پیروز مزایده محسوب می گردد. که در این حالت می بایست ده درصد از مبلغی که مورد قبول واقع می گردد را به صورت نقد به واحد اجرا بپردازد. همچنین الباقی مبلغ مذکور نیز بایستی حداکثر ظرف مدت یک ماه پرداخت گردد. در غیر این صورت، دولت مبلغ واریزی برنده مزایده را ضبط می نماید و مزایده مجدداً برگزار می گردد.

ب) عدم وجود خریدار در نوبت اول

چنانچه در نوبت اول خریداری تمایل به خرید اموالی که به مزایده می رود را دارا نباشد. محکوم له می تواند اگر مال دیگری از محکوم علیه می شناسد معرفی و درخواست توقیف و مزایده آن اموال را نماید. در غیر این صورت، تقاضای تجدید مزایده در خصوص مالی که توقیف می گردد را نماید.

ج) نوبت دوم مزایده

شرایط نوبت دوم همان مواردی است که در نوبت اول صورت می گیرد. با این تفاوت که در این نوبت از مزایده، چنانچه خریداری پیدا نگردد، محکوم له مکلف است مال مورد مزایده را به قیمت پایه قبول نماید. در غیر این صورت، چنانچه محکوم علیه تقاضا نماید از مال مورد نظر، رفع توقیف می گردد.

مزایده مال مشاع

بنابر ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه اموالی که مورد توقیف قرار می گیرد، مشاعی باشد صرفاً می توان نسبت به سهم محکوم علیه از آن مال را برای مزایده گذاشت مگر سایر شرکاء فروش تمام ملک را خواستار باشند.

پایان جلسه مزایده

پس از اینکه مزایده اموال صورت گرفت می بایست صورتجلسه ای تنظیم گردد که این امر با مأمور اجرا می باشد و در این صورتجلسه مشخصات اموال مورد مزایده، تاریخ مزایده، قیمت آن، اسم و مشخصات خریدار و مالک قید می شود و به امضا طرفین می رسد. همچنین مطابق ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده علاوه بر اشخاص فوق الذکر می بایست نماینده دادستان نیز حاضر شود. و در نهایت صورتجلسه مذکور به امضا و تأیید ایشان نیز برسد، در غیر این صورت ابطال مزایده امکان پذیر می باشد.

پس از طی مراحل فوق، پرونده اجرایی به پیوست صورتجلسه مارالذکر، به دادگاه تقدیم می گردد. زیرا، تنظیم سند انتقال که دادگاه دستور آن را صادر می نماید در صورتی است که صحت جریان مزایده توسط آن مرجع احراز گردد.

مدت زمان شکایت از مزایده

از شرایط مزایده، مدت زمان شکایت از مزایده است که ظرف یک هفته از پایان جلسه مزایده می باشد. و این اعتراض باید به دادگاه ارائه گردد. به همین دلیل، اگر اعتراضی صورت گیرد نمی توان مال را به برنده مزایده تحویل داد. در همین راستا ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی موارد بی اعتباری مزایده را اعلام می دارد.

تشریفات مزایده و چگونگی تنظیم سند مالکیت برای برنده مزایده

بنابر ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه چنانچه صحت جریان مزایده را به نحوی که ذکر گردید احراز نماید، دستور صدور سند انتقال به نام خریداری که برنده مزایده می گردد صادر می نماید. که این دستور قطعی می باشد.

همچنین باید خاطر نشان کرد، تنطیم سند انتقال صرفاً به نام برنده مزایده امکان پذیر می باشد. و حتی در صورت درخواست برنده مزایده، اجرای احکام نمی تواند آن سند را به نام شخص دیگری تنظیم نماید.

نتیجه گیری:

گروه وکلای پیشگام مزایده چیست، شرایط مزایده و تشریفات مزایده را اینگونه بیان می دارند. در تعریف مزایده چیست مرحله نهایی در پروسه دادگاه مرحله اجرا می باشد. لیکن، به دلیل طولانی بودن پروسه شروع تا انتهای دادرسی و گرفتن حکم قطعی در خصوص موضوع پرونده، اصولاً افراد از پیگیری مرحله اجرا یا ناامید می شوند. یا با داشتن انگیزه ای کم به دنبال آن می روند. به همین دلیل باید خاطر نشان کرد. مرحله اجرا نیز همانند مراحل دیگر دادرسی نیازمند تخصص و تجربه و دانش حقوقی می باشد. که این امر می بایستی توسط متخصص آن انجام گیرد.

لذا، گروه وکلای پیشگام در این راستا با در نظر گرفتن حساسیت موضوع و احقاق حق شما عزیزان به طور صحیح و تخصصی، از وکلای مجرب خود در این زمینه استفاده می نماید. و بهترین راهکارها و صحیح ترین مشاوره های تخصصی را به جهت رسیدن به نتیجه ای مطلوب و رفع ابهامات شما، به شما مخاطبین عزیز ارائه می نماید.

همچنین شما می توانید در این مقاله در خصوص شرایط و موانع اجرای احکام خارجی در ایران نیز مطالعه فرمایید.

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل متخصص، با شماره زیر تماس بگیرید
______________________________________________________
۸۸۶۴۷۸۸۵ – (۰۲۱)
۸۸۶۴۷۸۸۷ – (۰۲۱)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
keyboard_arrow_up